Gedragscode

De medewerkers van de Rekenmeester, Accountants & Adviseurs handelen in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en geode smaak. Dit vertaalt zich in taalgebruik, kleding en omgangsvormen. In hun functie treden zij op eerlijke en zorgvuldige wijze op in overeenstemming met de vereisten van de wet en de verordeningen en voorschriften van de beroepsorganisaties. In onze dienstverlening wordt de Verordening Gedragscode (VGC) van het NBA in acht genomen en op de naleving hiervan wordt systematisch toegezien. Deze VGC is vertaald in de gedragscode van de Rekenmeester, Accountants en Adviseurs, waarin de basisprincipes zijn voorgeschreven voor al onze dienstverlening.Integer handelen, vervat in een gedragscode

De Rekenmeester, Accountants & Adviseurs verleent ondernemers hoogwaardige diensten op het gebied van accountancy, bedrijfsadministratie en bedrijfsadvisering. Daarvoor zetten wij een kleinschalig, regionaal verankerde organisatie in van gemotiveerde professionals, ondersteund door hedendaagse technologie. Onze gedragscode geeft aan hoe wij ons willen gedragen. Met deze gedragscode geven we duidelijkheid over de principes, normen en waarden die ons leiden in ons werk. Iedereen bij de Rekenmeester, Accountants & Adviseurs kent onze code en heeft zich verplicht deze na te leven.

  • Wij werken proffesioneel, deskundig, praktisch en persoonlijk, wat de cliënt verzekert van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening toegespitst op zijn specifieke situatie;
  • Wij voeren onze werkzaamheden verantwoord en integer uit;
  • Wij zetten ons steeds in om ons steeds verder te verbetern en te ontwikkelen, zowel organisatorisch als persoonlijk;
  • Wij behandelen zaken met respect en vertrouwelijkheid en nemen daarbij onze onafhankelijkheid en objectiviteit in acht;
  • Wij doen ons werk vanuit onderling respect en dulden geen discriminatie;
  • Wij streven voor alle medewerkers naar een goede balans tussen werk en privé en staan onze mensen daarbij zonodig terzijde.

Meld ons mogelijke overtredingen!

We zetten ons in om op alle fronten correct te handelen maar beseffen ons dat het ook wel eens mis kan gaan. We vragen cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden hierbij expliciet om overtredingen van wet- en regelgeving en deze gedragscode of andere onregelmatigheden direct aan ons te melden. We behandelen iedere melding strikt vertrouwelijk en zullen geen maatregelen treffen tegen medewerkers die een melding doen. U kunt een melding op twee manieren doen.

Klachtenregeling
Indien de uitvoering van werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan dit aanleiding zijn tot klachten van de bij de uitvoering betrokken personen, de cliënten en andere belanghebbenden. In dat geval dient onze klachtenregeling gevolgd te worden.

Klokkenluidersregeling
Wij achten het van groot belang dat medewerkers, cliënten en andere belanghebbenden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor. Hierbij moet worden gedacht aan een (dreigend) strafbaar feit, een (dreigende) schending van wet- en regelgeving, een (dreigende) schending van interne procedures en regelgeving, een (dreiging van) bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbenden, een (dreiging van het) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die ons kantoor schade kunnen opleveren. In dat geval dient onze klokkenluidersregeling te worden gevolgd.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >