Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Binnen het kader van onze dienstverlening verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te laten weten welke gegevens wij verzamelen en verwerken:

 • Voorletters en -naam;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Geslacht;
 • Burgerlijke staat;
 • Contactgegevens (e-mailadressen en telefoonnummers);
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer;
 • Gegevens van partner / kinderen;
 • Salarisgegevens en andere financiële gegevens die onder andere voor het samenstellen van de jaarrekening noodzakelijk zijn.

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens

Allereerst verwerken wij deze persoonsgegevens om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Daarnaast zullen wij de persoonsgegevens gebruiken om u van informatie te voorzien of om met u in contact te treden. Dit is met name indien wij van mening zijn dat dit van belang is voor onze dienstverlening of om u uitgebreider te informeren. Indien de informatieverstrekking middels een periodieke nieuwsbrief geschiedt, zullen wij dit niet eerder doen nadat wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben. Indien u geen prijs (meer) stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich hiervoor altijd afmelden door hierover met ons in contact treden.

Ten slotte verwerken wij de persoonsgegevens om zelf te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u. Dit is met name het geval indien wij in het kader van onze dienstverlening gebruik maken van specialistische kennis van derden. Met deze derden sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij eenzelfde mate van vertrouwelijkheid en beveiliging hanteren als wij.

Daarnaast verstrekken wij uw gegevens aan derden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Zoals voor de uitvoering van de De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Indien de verstrekte gegevens onder een wettelijke bewaarverplichting vallen (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht), dan zal de duur van deze bewaarverplichting leidend zijn voor hoe lang wij de gegevens zullen bewaren.

Ook stelt onze beroepsvereniging eisen aan de bewaartermijn, welke wij uiteraard ook dienen na te leven.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u aanwijzingen heeft voor misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Verwerking van uw persoonsgegevens binnen/buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt. Hierdoor is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) automatisch op deze gegevensverwerking van toepassing. Uitzondering hierop is de gegevensverwerking bij onze opslagprovider. Deze is namelijk in de VS gevestigd. Wij hebben evenwel vastgesteld dat zij ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd zijn. Onze opslagprovider dient zich dus ook te houden aan de Europese privacyregelgeving.

Uw gegevens inzien of wijzigen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming tot gegevensverwerking in te trekken. U kunt voor een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering of een verzoek tot intrekking van uw toestemming contact met ons opnemen. Wij zullen, na ontvangst van uw verzoek, u verder berichten over de procedure.

Ook heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. Ook hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Incidenten met uw persoonsgegevens

Als er sprake is van een datalek van uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, onverwijld op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij het datalek hebben geconstateerd of nadat wij door onze (sub)verwerkers daarover zijn geïnformeerd.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover met ons in contact te treden. Hoe hiervoor met ons in contact kunt treden staat beschreven in onze klachtenregeling.

Diensten

Accountancy

Uw jaarrekening is een essentieel verantwoordingsstuk van uw onderneming. Voor BV’s bent u wettelijk verplicht om deze op te stellen. Ook voor…

Lees Verder >

Tips & Advies

Fiscaal Actueel 2018, nr. 4

In deze uitgave van Fiscaal Actueel onder andere: Pakket Belastingplan 2019Op Prinsjesdag 2018 werden maar liefst acht fiscale wetsvoorstellen gelanceerd die allemaal…

Lees Verder >

Organisatie

Werkwijze

Iedere klant van de Rekenmeester heeft een vast aanspreekpunt. Deze persoon is betrokken, creatief en doortastend. Hiernaast kan hij ook nog uitstekend…

Lees Verder >